‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

नतिजा प्रकासन

मिति २०७५/३/४ गते लिईएको अमिन पदको अन्तरवार्ताबाट आएको अन्तिम नतिजा.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: