‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

पुर्णखोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रम @ २०७५/०३/२४ बुद्धशान्ति झापा