‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

बुद्धशान्ति गा.पा. मा सम्पन्न भएका केहि कार्यक्रमहरु