‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको दोश्रो अर्धवार्षिक गोष्ठी @ बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापा २०७५/०३/२३ र २४ गते