‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

विभिन्न कर दस्तुर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ.व. २०७५/७६ का लागि विभिन्न कर दस्तुर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना.

आर्थिक वर्ष: