‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

सूचना

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

दस्तावेज:
मिति: 11/06/2018 - 10:42

बुद्धशान्ति गा.पा.को आर्थिक ऐन

मिति: 10/10/2018 - 15:59

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६(आ.व. २०७५/७६ को रातो किताब)

दस्तावेज:
मिति: 08/28/2018 - 14:11

बार्षिक बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पुस्तक २०७५/७६

दस्तावेज:
मिति: 08/28/2018 - 14:11

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को बिनियोजन ऐन 

दस्तावेज:
मिति: 08/28/2018 - 13:26

लेखापरीक्षक सुचिकृत संबन्धमा  

दस्तावेज:
मिति: 08/27/2018 - 16:51

हे.अ./अ.हे.व. र स्टाफ नर्स/अ.न.मफ. करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

आवेदन फारामको लागि यहाँ click गर्नुहोस

दस्तावेज:
मिति: 08/10/2018 - 16:38

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा 

दस्तावेज:
मिति: 08/08/2018 - 16:23

सुचिकरणको आवेदन फारम.
 

दस्तावेज:
मिति: 07/30/2018 - 11:14

बुद्धशान्ति गा.पा.बाट आ.व. २०७५/७६ मा खरिद कार्यमा सहभागी हुने सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ..

आवेदन फारमको लागि यहाँ click गर्नुहोस 

दस्तावेज:
मिति: 07/30/2018 - 11:08

Pages