FAQs Complain Problems

बुद्धशान्ति गाँउपालिका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवदेन ।

बुद्धशान्ति गाँउपालिका वार्ड नं ४,५ स्थित टिमाइ खोलाको बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टि तथा बालुवा (नदीजन्य पदाथर्) उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवदेन

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: