FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको शव वाहन सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/01/2024 - 17:02 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको शव वाहन सञ्चालन कार्यविधि, 2080 राजपत्र.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपािलकाको आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका ,२०८० ८०/८१ 03/01/2024 - 17:01 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको आर्थिक कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८० राजपत्र फायनल.pdf
स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन गठन सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ८०/८१ 02/12/2024 - 20:32 PDF icon स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन गठन सञ्चालन कार्यविधि.PDF
बुद्नधशान्ति गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/01/2024 - 14:33 PDF icon नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० final.pdf
कर्मचारी इन्धन सुवधा सम्बन्धी मापदण्ड २०८० ८०/८१ 12/29/2023 - 21:32 PDF icon कर्मचारी इन्धन सुवधा सम्बन्धी मापदण्ड २०८० final.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको बजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 13:09 PDF icon राजपत्र बजार.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 13:08 PDF icon श्रम डेस्क राजपत्र.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 13:07 PDF icon राजपत्र करार कर्मचारी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०८०.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/18/2023 - 13:07 PDF icon जग्गा वर्गीकरण राजपत्र पहिलो संशोधन.pdf
उपभोक्ता समिति संचालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८० ८०/८१ 10/04/2023 - 10:55 PDF icon उपभोक्ता समिति संचालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८०.pdf
बद्धशान्ति गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ८०/८१ 09/28/2023 - 11:16 PDF icon मेलमिलाप सञ्चालन कार्यविधि संशोधन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपािलकाको जग्गा वर्गिकरण सम्बन्धी (पिहलो संशोधन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 08/29/2023 - 11:30 PDF icon बुशाित गाउँपािलकाको जगा वगकरण सबधी (पिहलो संशोधन) कायिविध, २०८०.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको लिलाम विक्री सम्बन्धि कार्यविधी ८०/८१ 08/28/2023 - 16:00 PDF icon राजपत्र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको लिलाम विक्री सम्बन्धि कार्यविधि.docx_.pdf
आर्थिक ऐन २०८०-८१ ८०/८१ 08/28/2023 - 13:37 PDF icon PDF Final आर्थिक ऐन, २०८० बुद्धशान्ति गाउँपालिका (1) संशोधन पश्चात.pdf
शिक्षा ऐन २०७६ (प्रथम संशोधन समेत) ८०/८१ 08/11/2023 - 14:44 PDF icon शिक्षा एन २०७६ प्रथम स_शोधन समेत.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 20:36 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
स्थानीय सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/30/2023 - 10:50 PDF icon स्थानीय सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
आन्तरिक आय संकलन ( ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/18/2023 - 20:39 PDF icon आन्तरिक आय संकलन ( ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/18/2023 - 20:38 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि, २०८० ७९-८० 06/18/2023 - 20:35 PDF icon सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि, २०८०.pdf
आन्तरिक आय संकलन ( ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/17/2023 - 09:51 PDF icon आन्तरिक आय संकलन ( ठेक्का बन्दोबस्त ) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/17/2023 - 09:50 PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि, २०८० ७९-८० 06/17/2023 - 09:48 PDF icon सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यबिधि, २०८०.pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/06/2023 - 20:42 PDF icon उपभोक्ता समिति दर्ता कार्यविधि २०७९.pdf
“घ” वगर्को निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नियमावली, २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 16:00 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नियमावली - २०७९ edited.pdf
सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/18/2022 - 20:50 PDF icon सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 09/18/2022 - 20:49 PDF icon कन्टिजेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९/८० ७९-८० 08/28/2022 - 15:25 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ बुद्धशान्ति गापा (Repaired).pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 18:48 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचय वितरण निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:37 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय वितरण निर्देशिका, २०७८.pdf
बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:36 PDF icon बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:33 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य वीमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण सम्वन्धी कार्यबिधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:30 PDF icon स्वास्थ्य वीमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण सम्वन्धी कार्यबिधि, २०७८.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:28 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 17:26 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्याविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ( पहिलो सम्सोधन सहित) ७८/७९ 03/24/2022 - 13:49 PDF icon न्यायिक कार्यविधि कालिमाटी-converted (1).pdf
बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:23 PDF icon बुद्धशान्ति राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:20 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:16 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:13 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:12 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन २०७८.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:11 PDF icon बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/14/2022 - 18:10 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:30 PDF icon लैंगिक.pdf
शिक्षा ऐन ७७/७८ 09/29/2020 - 19:15 PDF icon शिक्षा एेन २०७६.pdf
कर्मचारी आचारसंहिता सम्वन्धी नियमावली, २०७७ ७७/७८ 09/10/2020 - 13:49 PDF icon कर्मचारी आचारसंहिता-२०७७ (1).pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सहकारी ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon सहकारी.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:34 PDF icon संघ संस्था.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विपद ब्यस्वथापन (कोष) संचालन कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:33 PDF icon विपद व्यवस्थापन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:31 PDF icon न्यायीक समिति.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको गाउँ खेलकुद संचालन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:28 PDF icon खेलकुद.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:26 PDF icon कृषि पर्वद्धन.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको कर तथा गैर कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:24 PDF icon कर.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति संचालन निर्देशिका -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:22 PDF icon उपभोक्ता समिति.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता -२०७५ ७५/७६ 03/14/2019 - 16:15 PDF icon आचार संहिता.pdf
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075 ७५/७६ 03/14/2019 - 16:12 PDF icon अपाङ्गता.pdf
बालशिक्षक, कर्मचारी र निजि शिक्षक प्रोत्साहन कोष, कार्यविधि -२०७५ ७५/७६ 12/16/2018 - 15:45 PDF icon बालशिक्षक, कर्मचारी र निजि शिक्षक प्रोत्साहन कोष, कार्यविधि -२०७५
बुद्धशान्ति गा.पा.को आर्थिक ऐन ७५/७६ 10/10/2018 - 15:59 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५-३-२०.pdf
बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/28/2018 - 13:26 PDF icon biniyojan ain.pdf
निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि ७४/७५ 03/28/2018 - 16:43 PDF icon निर्णय वा आदेश अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि.pdf
बिनियोजन ऐन ७४/७५ 03/13/2018 - 15:43 PDF icon Biniyojan Ain2074.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 03/05/2018 - 14:48 PDF icon Arthik Ain2074.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि ७४/७५ 03/05/2018 - 14:47 PDF icon सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 03/05/2018 - 14:34 PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ final.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 03/05/2018 - 14:32 PDF icon गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली final.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/05/2018 - 14:30 PDF icon Gaunpalika Karyabivajan Niyam-final 3.pdf