‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

भुमि निरौला

ठेगाना :: 
काचनकवल -७
पद :: 
ना. सु
फोन: 
९८४२३८६१८६