‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको श्नोत नक्सा