‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

वडा कार्यालयहरु

वडाध्यक्ष
वडा नं:
Email:
Phone:
९८५२६२१५०१
सदस्य
वडा नं:
Email:
Phone:
९७४२००३४७८
सदस्य
वडा नं:
Email:
Phone:
९७४२६०४४०७
महिला सदस्य
वडा नं:
Email:
Phone:
९८१४९४३७९३
दलित महिला सदस्य
वडा नं:
Email:
Phone:
९८०६०५१०४६