‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन