‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

कर तथा शुल्कहरु

राजस्वको दर रेट

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ क लागि यस गाउँपालिकामा लागु रहेको  पटके सवारी कर दर-रेट ( प्रति ट्रीप) ,हाट बजार सम्बन्धि  दर-रेट तथा स्थानीय बिकास सेवा सुल्क तर्फाको  दर-रेट को विवरण ।

दस्तावेज: