‘बुद्धशान्तिको एउटै आवाज, कृषि,औधोगिकिकरण र समून्नत समाज ’

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धमा ।

पशु सेवा शखाको अनुदन कर्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।

आर्थिक वर्ष: